Начало » Блог » Без категория » Помощ от 20% или 10% от оборота за засегнатите бизнеси от противоепидемичните мерки

Помощ от 20% или 10% от оборота за засегнатите бизнеси от противоепидемичните мерки

Както обявиха на обща пресконференция миналата седмица от Министерство на Икономиката и Национална Агенция по Приходите, от 21.12.2020 г. стартира кандидатстването за безвзъзмездна финансова помощ за засегнатите бизнеси от противоепидемичните мерки. С цел финансовият ресурс да стигне максимално бързо до бизнеса, приходната агенция ще администрира и изплаща помощта по проекта.

От Академия RDM отново сме обобщили най-важното, което всички предприятия, обмислящи да кандидатстват, трябва да знаят.

Кой може да кандидатства за финансова помощ?

 • Микро-, малки или средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани не по-късно от 01.10.2020 г., които не са в процедура по несъстоятелност или ликвидация.

На какви условия трябва да отговарят кандидатите?

 • Друго задължително условие при кандидатстването е предприятията/обектите да извършват една от посочените в четирите заповеди, описани по-горе, дейности.

Какъв е максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която едно предприятие може да получи?

 • Ако Вашето предприятие има няколко обекта, които са засегнати от ограничителните мерки, то може да кандидатствате само с един проект, който включва всички засегнати обекти, като максималната допустима стойност на подкрепата е 150 000 лв.

 Как да изчислим размерът на помощта, който можем да получим?

 • В зависимост от кода на основната и/или допълнителна икономическа дейност на предприятието, съгласно Класификацията на икономическите дейности-2008 на НСИ.
 • Помощта се изчислява въз основа на процент от оборота без ДДС на предприятието/конкретния обект през периода на предходната година, съответстващ на периода на действие на временните противоепидемични мерки в посочените по-горе заповеди.

 
20% от оборота без ДДС могат да получат предприятия със следните кодове на основна/допълнителна икономическа дейност: 85 „Образование“; 88.91 „Дневни грижи за малки деца“; 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“; 90 „Артистична и творческа дейност“; 91.02 „Дейност на музеи“; 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“; 91.04 „Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати“; 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания; 59.14 „Прожектиране на филми“; 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“; 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“; 56 „Ресторантьорство“; 68.10 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти; 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“; 68.32 Управление на недвижими имоти; 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“
10% от оборота без ДДС могат да получат предприятията, разположени на територията на големите търговски центрове (МОЛ-овете), включително и тези, в които се осъществява туроператорска и турагентска дейност.
10 % от оборота без ДДС могат да получат също и предприятията с кодове на основна/допълнителна икономическа дейност: 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“; 96.01 “Химическо почистване”.47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, но с изключение на: 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“; 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“; 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“; 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“; 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии); 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини); 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики); 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“; 96.01 “Химическо почистване”.
 • Приложимият времеви период на действие относно мерките, въведени със Заповед с № РД-01-626/27.10.2020 г. е 29.10-12.11.2020 г. Приложимият времеви период относно мерките, въведени със Заповед с № РД-01-655/13.11.2020 г. е 14.11-30.11.2020 г., а периодът относно мерките, въведени със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 е от 23:30 часа на 27.11. до 21.12.2020 г. (удължена със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.)

!!! В случай че някой обект е засегнат и от втората, и третата от горепосочени заповеди, приложимият времеви период е 14.11-21.12.2020 г. В случай че някой обект е засегнат от третата и четвъртата от горепосочените заповеди, приложимият времеви период е от 23:30 часа на 27.11.2020г..- 31.01.2021г. В случай че някой обект е засегнат и от втората, третата и четвъртата от горепосочени заповеди, приложимият времеви период е 14.11- 31.01.2021 г.

 • В случай че дейността или обектът не са функционирали през посочения период (например дейността е започнала след 1 януари 2020 г.), за калкулирането на размера на помощта ще се имат предвид данните за месец октомври 2020 г.
 • Стойността на заявената безвъзмездна помощ се попълва служебно от НАП след одобрение на заявлението в т.3 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване.

 За какви цели може да се използва безвъзмездната помощ?

 • За покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал – напр. за суровини, материали, външни услуги и възнаграждения.
 • Безвъзмездната помощ не може да се ползва за закупуване на стоки за директна продажба.

Как да кандидатствате за помощта?

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на онлайн формуляр и придружителните документи. Формулярът за кандидатстване достъпен за всички юридически лица, с достъп за подаване на данни и документи към НАП с КЕП, без да е необходимо допълнително заявяване пред НАП. Достъпът до процедурата ще се осъществява през портала за Електронни услуги на НАП (https://inetdec.nra.bg/), след избор на електронната услуга „Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

 
При избор на услугата от портала на НАП, кандидатът автоматично ще бъде пренасочен към ИСУН, където да попълни електронния формуляр за кандидатстване. Попълването и подаването на необходимите документи за участие е възможно единствено с валиден КЕП.

Какви допълнителни документи са необходими?

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за Малките и Средните Предприятия (ЗМСП); и
 • Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение, но само когато формулярът се подава от упълномощено лице.

Какви са сроковете за кандидатстване и одобрение?

 • Кандидатстването стартира вчера – 21.12.2020 г. и ще продължи до 20.01. 2021 г.
 • След извършване на автоматизирана проверка на заявлението, НАП ще уведомява кандидатите по електронен път за решението относно отпускането на помощта.

 • В седемдневен срок от одобрението на проекта, НАП ще преведе помощта по посочената банкова сметка от кандидата.