Начало » Блог » Без категория » Новият кредитен мораториум – всичко най-важно

Новият кредитен мораториум – всичко най-важно

  • от

На 10 декември 2020 г, Управителният съвет на Българска Народна Банка прие предложението на Асоциацията на Банките в България (АББ) за удължаване на крайния срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките за отсрочване на задълженията на физически и юридически лица към банките – с други думи мораториума върху кредитите.

Кой може да се възползва от мораториума?

Кредитополучатели, с изключение на кредитни институции, които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени от правителството в отговор на пандемията; и както към 01.03.2020г., така и към датата на подаване на Искането за отсрочване, задълженията им са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни.

Кои задължения могат да се отсрочат?

  • Задължения, за които договорът за кредит е сключен преди 31.03.2020 г.
  • Отсрочването може да обхване всички изискуеми суми или само главница – периодът на отсрочване се нарича гратисен период.
  • Искането може да включва както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж.

Как ще работи отсрочването на практика?

Има три одобрени механизма за отсрочване:

Механизъм 1: Отсрочване на главница и лихва за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г.

Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 9 месеца по-дълъг от първоначалния (в зависимост от това колко вноски са отсрочени).

Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита (или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя) се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.

Механизъм 2: Отсрочване само на главница за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021г.

Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора, а след изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 9 месеца.

Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти.

  • Кредитна линия: Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021г.
  • Кредитни карти: Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.
  • Овърдрафт: За срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането се отсрочва за срок до 9 месеца след изтичане на гратисния период.

За какъв срок се отсрочват задълженията?

Отсрочват се задължения за срок до 9 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2021г.

Какви са сроковете за кандидатстване и одобрение?

  • Клиентът трябва да заяви отсрочването най- късно до 23.03.2021г., а банката трябва да е взела решение по искането до 31.03.2021г.

Това е второто удължаване на крайния срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките по Реда за отсрочване, утвърден през април, след като през юли срокът беше променен и тогава клиентите на банките получиха още 90 дни (до края на септември 2020 г.), през които да поискат отсрочване на погасяването на задълженията си.

Пълният текст на Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества можете да намерите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *