Начало » Блог » Без категория » Компенсации за работодателите по схемата 60/40 в условията на пандемията от COVID-19: ред и условия

Компенсации за работодателите по схемата 60/40 в условията на пандемията от COVID-19: ред и условия

 • от

Въпрос 1: Кои работодатели могат да се възползват от компенсации по схемата 60/40?

1. Работодатели, които поради обявеното извънредно положение на 13 Март 2020 г. са преустановили работата на предприятието или на част от предприятието със своя вътрешна заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган (напр. Министерство на Здравеопазването).

2. Работодатели, които са решили да приложат новата възможност в чл. 120в ал. 1 от Кодекса на Труда да издадат вътрешна заповед и да прекратят работата на предприятието, част от предприятието или на отделни работници и служители за периода, или за част от периода, на извънредното положение (т.е. без да са задължени да направят това по силата на заповед на държавен орган).

3. Работодатели, които са решили да приложат новата възможност в чл. 138а ал.2 от Кодекса на Труда да издадат вътрешна заповед, с която да установят непълно работно време в предприятието или в негово звено за периода на извънредното положение.

Въпрос 2: На какви допълнителни условия следва да отговарят работодателите, за да кандидатстват успешно за компенсация?

 • да са местни физически или юридически лица, или чуждестранни юридически лица, които извършват дейност в България
 • работниците и служителите, за които заявяват изплащане на компенсации, да са осигурени в следните икономически дейности

47. Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с изключение на определени дейности, вкл. търговия на дребно с хранителни стоки и лекарства (за пълния списък вижте приложението към Постановлението)

49.3 Друг пътнически сухопътен транспорт

51.1 Пътнически въздушен транспорт

55 Хотелиерство

56.1 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

56.3 Дейност на питейни заведения

59.14 Прожектиране на филми

79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с

пътувания и резерваци

82.30 Организиране на конгреси и търговски

изложения

85.10 Предучилищно образование (частен сектор)

90 Артистична и творческа дейност

91 Други дейности в областта на културата

93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

96.04 Поддържане на добро физическо състояние

 • нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски
 • не са обявени в несъстоятелност и не се намират в такова производство
 • не прекратят трудовите договори на работниците и служителите, за които получават компенсация, на основание чл. 328 ал.1 т.2,3 и 4 от Кодекса на Труда, и
 • нямат установени нарушения на определени задължения в сферата на трудовото законодателство (за повече информация вижте чл. 2 ал. 1 т. 7 от Постановлението)

Въпрос 3: Могат ли да се възползват от компенсация работодатели, чиято дейност не попада в секторите описани по-горе?

Да, работодатели от всички сектори (с изключение на селско, горско и рибно стопанство, финансови и застрахователни услуги, държавно управление, образование и здравеопазване) могат да кандидатстват за обезщетение при условие, че:

 • отговарят на всички допълнителни условия описано по-горе (с изключение на типа икономическа дейност), и
 • са декларирали намаляване на приходите от продажби в следните случаи:
 • за лицата, учредени преди 1 Март 2019 г.: спад от не по-малко от 20 % през месеца предхождащ датата на заявлението сравнено със същия месец за предходната календарна година – напр., ако се подаде заявление през м. Април 2020 и предприятието е учредено преди 1 Март 2019 г, периодът, който ще подлежи на сравнение е: Март 2020 г. спрямо Март 2019 г.
 • за лицата, учредени след 1 Март 2019 г. : спад от не по-малко от 20 % през месеца предхождащ месеца на подаване на заявлението спрямо осреднените приходи за Януари и Февруари 2020 г.

Въпрос 4: За какъв период ще се изплащат компенсациите?

 • за целия период на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение; или
 • за част от този период

но за не повече от три месеца.

Въпрос 5: В какъв размер и как ще се изплащат компенсациите?

 • 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсации (т.е. ако работодателят получава компенсация за два месеца, то следва да поеме ангажимент да осигури заетост за поне още два месеца след последния месец, в който е получил компенсация).
 • работодателите няма да получат компенсация за дължимите осигурителни вноски, а само за трудовите възнаграждения
 • Националният Осигурителен Институт изплаща компенсациите на одобрените работодатели.

Въпрос 6: А каква ще е компенсацията за работещите на непълно работно време?

 • компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

Въпрос 7: Кои работници и служители не попадат в обхвата на компенсациите?

 • тези, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди 13 Март 2020 г.
 • тези, които ползват отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане, гледане на малко дете до 2 г. или осиновяване на дете до 5 годишна възраст
 • работници и служителите, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет на друго основание.

Въпрос 8: Каква е процедурата за кандидатстване за компенсации?

Агенцията по Заетостта администрира процедурата – повече информация за необходимите документи и реда за кандидатстване може да намерите на сайта на Агенцията тук.

Срокът за кандидатстване е от 31 Март то 21 Април 2020 г.

Постановление №55 е обнародвано в Държавен Вестник бр. 31 от 1 Април 2020. Кликнете тук за достъп.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *