9 декември 2021

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2021 г.

Законови задължения, добри практики и практически насоки

Онлайн, в Zoom

Дни
Часове
Минути
Секунди
20 +
години опит в организирането на събития
30 +
конференции годишно
300 +
компании от публичния и частния сектор

Програма

Регистрация

09:00 - 09:30

Семинарни занятия

09:30 - 11:00

Кафе пауза

11:00 - 11:30

Семинарни занятия

11:30 - 13:00

Обедна почивка

13:00 - 14:00

Семинарни занятия

14:00 - 15:30

Лектор

Теми и акценти

 1. Изисквания на МФ относно изготвяне и представяне на годишните отчети за касовото изпълнениe   
 2. Практически насоки при извършване на годишната инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации (прилагане на указанията на МФ, дадени с ДДС № 10 от 2017 г.).
 3. Периодичен преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията, задълженията, материалните запаси и наличната валута – практически насоки, документиране, допускани грешки.
 4. Признаване на дълготрайните активи, прекласифициране и коригиране на неправилни отчитания, с които се засягат параметрите на индивидуалния амортизационен план – практика.
 5. Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация, установени при извършените финансови одити на ГФО за 2019 г. 
 6. Изготвяне на оборотни ведомости и друга информация съгласно чл. 167 от ЗПФ
 1. Изисквания на МФ относно изготвяне и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение
 2. Практически насоки при извършване на годишната инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации (прилагане на указанията на МФ, дадени с ДДС      № 10 от 2017 г.).
 3. Периодичен преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията, задълженията, материалните запаси и наличната валута – практически насоки, документиране, допускани грешки.
 4. Признаване на дълготрайните активи, прекласифициране и коригиране на неправилни отчитания, с които се засягат параметрите на индивидуалния амортизационен план – практика.
 5. Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация, установени при извършените финансови одити на ГФО за 2019 г. 
 6. Изготвяне на оборотни ведомости и друга информация съгласно чл. 167 от ЗПФ
 • Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.
 • Признаване на приходи от помощи и дарения.
 • Спазване на класификационния разрез за финансовите активи и пасиви – „приходно-разходни” и „финансиращи” позиции
 • Преглед за принадлежност на активите – спазване на критериите за признаване на активи.
 • Счетоводно отчитане на детски площадки, игрища и други.
 • Отчитане на общи устройствени планове (ОУП), подробни устройствени планове (ПУП) и други подобни планове.
 • Начисляване на разходи за амортизации.
 • Задбалансова отчетност за отразяване на националното и друго съфинансиране по международни проекти (ДДС № 14 от 2013 г.).
 • Спазване на максималния размер за определените бюджетни показатели
 • Начисляване на приписани приходи и разходи
 • Начисляване на приходите и разходите за месец Декември по корективни сметки
 • Начисляване на провизии за вземания/ задължения към персонала
 • Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината.
 • Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено производство/строителство
 • Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година
 • Оповестяване и публикуване на информация от ГФО на бюджетните организации за 2021 г.
 • Други.

7. Годишно приключване на счетоводните сметки: приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.

 1.  

Такса за участие: 95 лв. (без ДДС)

Запишете се сега!

Начин на провеждане

семинар бюджетно счетоводство

Отстъпки

Атмосфера от нашите събития

Още събития от Академия RDM

20 юни 2023

к.к. Златни Пясъци, Грифид Хотел Енканто Бийч

Лятна Академия 2023 – Данъци, Осигуряване и Трудово Право

Емблематичното лятно събитие на Академия RDM за счетоводители, финансисти, мениджъри и експерти Човешки Ресурси.

Вижте повече

Последно от блога

Регистрация

Форма бюджетно счетоводство - декември 2021 г.

"(Задължително поле)" indicates required fields

Потребителски данни

Данни за фирма

Други

Участници

Участници
Въведете до 20 участници