9 декември 2021

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2021 г.

Законови задължения, добри практики и практически насоки

Онлайн, в Zoom

Дни
Часове
Минути
Секунди
20 +
години опит в организирането на събития
30 +
конференции годишно
300 +
компании от публичния и частния сектор

Програма

Регистрация

09:00 - 09:30

Семинарни занятия

09:30 - 11:00

Кафе пауза

11:00 - 11:30

Семинарни занятия

11:30 - 13:00

Обедна почивка

13:00 - 14:00

Семинарни занятия

14:00 - 15:30

Лектор

Пепа Хаджиева

Експерт по бюджетно счетоводство

Теми и акценти

 1. Изисквания на МФ относно изготвяне и представяне на годишните отчети за касовото изпълнениe   
 2. Практически насоки при извършване на годишната инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации (прилагане на указанията на МФ, дадени с ДДС № 10 от 2017 г.).
 3. Периодичен преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията, задълженията, материалните запаси и наличната валута – практически насоки, документиране, допускани грешки.
 4. Признаване на дълготрайните активи, прекласифициране и коригиране на неправилни отчитания, с които се засягат параметрите на индивидуалния амортизационен план – практика.
 5. Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация, установени при извършените финансови одити на ГФО за 2019 г. 
 6. Изготвяне на оборотни ведомости и друга информация съгласно чл. 167 от ЗПФ
 1. Изисквания на МФ относно изготвяне и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение
 2. Практически насоки при извършване на годишната инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации (прилагане на указанията на МФ, дадени с ДДС      № 10 от 2017 г.).
 3. Периодичен преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията, задълженията, материалните запаси и наличната валута – практически насоки, документиране, допускани грешки.
 4. Признаване на дълготрайните активи, прекласифициране и коригиране на неправилни отчитания, с които се засягат параметрите на индивидуалния амортизационен план – практика.
 5. Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация, установени при извършените финансови одити на ГФО за 2019 г. 
 6. Изготвяне на оборотни ведомости и друга информация съгласно чл. 167 от ЗПФ
 • Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.
 • Признаване на приходи от помощи и дарения.
 • Спазване на класификационния разрез за финансовите активи и пасиви – „приходно-разходни” и „финансиращи” позиции
 • Преглед за принадлежност на активите – спазване на критериите за признаване на активи.
 • Счетоводно отчитане на детски площадки, игрища и други.
 • Отчитане на общи устройствени планове (ОУП), подробни устройствени планове (ПУП) и други подобни планове.
 • Начисляване на разходи за амортизации.
 • Задбалансова отчетност за отразяване на националното и друго съфинансиране по международни проекти (ДДС № 14 от 2013 г.).
 • Спазване на максималния размер за определените бюджетни показатели
 • Начисляване на приписани приходи и разходи
 • Начисляване на приходите и разходите за месец Декември по корективни сметки
 • Начисляване на провизии за вземания/ задължения към персонала
 • Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината.
 • Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено производство/строителство
 • Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година
 • Оповестяване и публикуване на информация от ГФО на бюджетните организации за 2021 г.
 • Други.

7. Годишно приключване на счетоводните сметки: приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.

 1.  

Такса за участие: 95 лв. (без ДДС)

Запишете се сега!

Начин на провеждане

семинар бюджетно счетоводство

Отстъпки

Атмосфера от нашите събития

Още събития от Академия RDM

7 юни 2024

Варна, Хотел Черно Море

Обществени поръчки: практика в прилагането на последните промени

Всичко най-ново и интересно

Вижте повече

19 юни 2024

Онлайн, в Zoom

ЗДДС – Международна Търговия със Стоки и Онлайн Търговия

Експертен анализ на правилата и практически съвети за прилагането им

Вижте повече

21 юни 2024

Варна, Хотел Черно Море и Онлайн, в Zoom

СИДДО и Международно Облагане на Местни Физически и Юридически Лица – във Варна и Онлайн

Експертен анализ и практически съвети

Вижте повече

Последно от блога

Регистрация

Форма бюджетно счетоводство - декември 2021 г.

"(Задължително поле)" показва задължителните полета

Потребителски данни

Данни за фирма

Други

Участници

Участници
Въведете до 20 участници