17 май 2024г.

ГДД, ГФО и Отчети за Дейността за 2023 г.

Годишно приключване и годишна отчетност с Димитър Войнов

Онлайн, в Zoom

Дни
Часове
Минути
Секунди
20 +
години опит в организирането на събития
30 +
конференции годишно
300 +
компании от публичния и частния сектор

HR Академия RDM

Защо да участвам?

Програма

Теми и акценти

Какви са стъпките на годишно данъчно приключване и как да попълним правилно годишна данъчна декларация за 2023 г.?

Какво е важно при преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели – преглед ред по ред в данъчната декларация. 

Данъчни постоянни разлики – кога възникнават и как се отразяват на финансовия резултат:

 • разходи, несвързани с дейността
 • скрито разпределение на печалба
 • разходи без документ
 • глоби, конфискации и лихви за нарушаване на нормативни актове
 • разходи за дарения
 • разходи за липси и брак
 • разходи за ДДС, свързани с непризнати разходи
 • разходи за ДДС за сметка на доставчик
 • разходи за ДДС при злоупотреби
 • разходи за данък при източника
 • приходи от дивиденти
 • приходи, свързани с непризнати разходи
 • приходи от лихви върху недължимо внесени публични задължения
 • други.

Данъчни временни разлики – кога възникнават, как се отразяват на финансовия резултат, обратно проявление и временно непризнати разходи и приходи:

 • приходи и разходи от последващи оценки (преоценки и обезценки)
 • безценки на вземания
 • провизии за задължения
 • неизползвани (компенсируеми) отпуски
 • неплатени доходи на физически лица към 31 декември
 • слаба капитализация

Специфични случаи при преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели: 

 • разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
 • разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

Преобразуване със суми, които не са данъчни постоянни или временни разлики:

 • сделки на фондова борса
 • резерв от последваща оценка (преоценъчен резерв)
 • облагане на задължения
 • данъчен кредит при регистрация по ЗДДС

Пренасяне на данъчна загуба:

 • принципно положение
 • ред за приспадане
 • загуби от чужбина, при прилагане на метода “Освобождаване с прогресия”
 • загуби от чужбина, при прилагане на метода на данъчен кредит

Още веднъж за данъчния  амортизационен план:

 • преобразуване със счетоводни и данъчни амортизации
 • преобразуване със счетоводна и данъчна стойност на активите
 • водене на данъчен амортизационен план
 • специфики при амортизируемите активи за данъчни цели

Данъчна практика по прилагането на ЗКПО

Годишни финансови отчети и годишни отчети за дейността (статистически отчети) – ангажименти за изготвяне и подаване 

Дискусия и въпроси

Регистрация

12.15 - 12.30

Лекция с Димитър Войнов

12:30 - 14:30

Почивка

14:30 - 15:00

Лекция с Димитър Войнов

15:00 - 17:30

Лектор

Димитър Войнов

Димитър Войнов

Данъчен консултант и експерт по ЗКПО и Счетоводство

Такса за участие:

199 лв. (без ДДС)

Начин на плащане: по банков път Академия РДМ; Банка ДСК АД; IBAN:BG32STSA93000028273559 Академия РДМ ЕООД е регистрирана по ЗДДС.

Запишете се сега!

Отстъпки

Атмосфера от нашите събития

Още събития от Академия RDM

7 юни 2024

Варна, Хотел Черно Море

Обществени поръчки: практика в прилагането на последните промени

Всичко най-ново и интересно

Вижте повече

19 юни 2024

Онлайн, в Zoom

ЗДДС – Международна Търговия със Стоки и Онлайн Търговия

Експертен анализ на правилата и практически съвети за прилагането им

Вижте повече

21 юни 2024

Варна, Хотел Черно Море и Онлайн, в Zoom

СИДДО и Международно Облагане на Местни Физически и Юридически Лица – във Варна и Онлайн

Експертен анализ и практически съвети

Вижте повече

Последно от блога

Регистрация

ЗКПО - май 2024 г.

"*" показва задължителните полета

Потребителски данни

Данни за фирма

Други

Участници

Участници
Въведете до 20 участници