Начало » Блог » Без категория » 7 въпроса за компенсациите за работници и служители в затворени бизнеси

7 въпроса за компенсациите за работници и служители в затворени бизнеси

 • от

В брой 101 на Държавен Вестник от днес, 27 ноември 2020 г., беше публикувано дългоочакваното постановление № 325 на Министерски Съвет, което определя реда, по който работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им, могат да получат компенсации от държавата.

Компенсациите се въвеждат в отговор на затягането на противоепидемиологичните мерки, съгласно които много бизнеси следва да прекратят временно дейността си – първоначално в срок до 21 декември 2020 г. Списъкът от засегнатите бизнеси е разписан в Заповед РД-01-677/ 25.11.2020 на Министъра на Здравеопазването и включва: заведения за обществено хранене, търговски центрове тип МОЛ, фитнеси, игрални зали и казина, езикови центрове, организатори на конгреси, изложения и други обществени мероприятия и др.

А ето и най-важното от постановлението в 7 кратки въпроса.

1. Кой може да кандидатства за компенсации от държавата?

 • Работници и служители, които са осигурени в икономически дейности, за които Министърът на Здравеопазването е въвел временни мерки за ограничаване на тяхната дейност.
 • За да се възползват от компенсациите, работниците и служителите следва да са в неплатен отпуск по реда на Кодекса на Труда поради въведените временни ограничения.

2. Какъв е размерът на компенсациите?

 • 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск при продължителност на работния ден от 8 часа. При непълно работно време, компенсацията се изчислява пропорционално.

3. За какъв период се изплащат компенсациите?

 • За не повече от 60 дни, в които работниците или служителите са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените ограничения.

4. Как се кандидатства за компенсациите?

 • Приемът на документи стартира в понеделник – 30 ноември 2020 г.
 • Желаещите да получават компенсациите предоставят на работодателя писмена декларация по образец, в която посочват: (i) периода за ползване на неплатен отпуск и (ii) банковата си сметка, по която да се изплащат компенсациите.
 • Работодателят или упълномощен негов представител подава в дирекция „Бюро по труда“:

          – Списък на лицата, които през изтеклия месец са били в неплатен отпускпоради преустановяване на дейността в                    обекта им на работа и са подали декларация за получаване на компенсации;

          – Декларациите предоставени от работниците и служителите – еднократно или при промяна;

          – При подаване на документи първия месец работодателят подава заявление за ползване на мярката по                                          постановлението и декларация за минимална помощ (еднократно и при промяна).

 • Образците на необходимите документи можете да намерите на сайта на Агенцията по Заетостта тук.
 • Заявлението и приложенията се подават в дирекции “Бюро по труда” от работодателите по следните начини: (i) по електронен път, рез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/; (ii) с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор; (iii) на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа, съобразно актуалните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.

5. Как ще разберем дали сме одобрени и кога работниците и служителите ще получат компенсациите?

 • Дирекция „Бюро по труда“, разглежда представените документи (описани по-горе) в срок до 10 работни дни след получаването им.
 • Агенцията по заетостта публикува на интернет страницата си информация относно работодателите и броя на техните работници и служители, които са одобрени/неодобрени за изплащане на компенсации, в срок от 2 работни дни от одобрението/неодобрението.
 • Сумите за компенсации са дължими от датата на решението за одобряване на документите , но не по-рано от началната дата на неплатения отпуск и не по-рано от 29 октомври 2020 г. , но не по-късно от 31 декември 2020 г.
 • Компенсациите се изплащат на работниците и служителите до 5 работни дни след одобряването на подаденото заявление.

6. Какво е данъчното третиране на компенсациите от гледна точка на работниците и служителите?

 • Компенсациите представляват необлагаем доход по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 15 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

7. Какво друго е важно да знаят работодателите?

 • Работодателите имат задължение да информират работниците и служителите за възможностите да получават компенсации по постановлението.
 • Работодателите следва да запазят заетостта, за която са получили компенсации по реда на постановлението, за период, равен на периода, за който са изплащани компенсациите – т.е. ако за определен служител сте получили компенсации за 60 дни, изтичащи на 31 януари 2021 г., то не трябва да прекратявате трудовия договор на този служител по-рано от 60 дни след 31 януари 2021 г.
 • При прекратяване на трудовия договор на работника или служителя в периода за подкрепа, изплащането на компенсацията се прекратява от датата на прекратяването на договора.
 • Компенсации не се изплащат за работници и служители, които ползват отпуск на друго основание (напр. платен годишен отпуск или отпуск за бременност и раждане) и не са били осигурени при същия работодател в икономически сектор, засегнат от мерките, преди датата на акта на държавния орган – т.е. ако Вие имате заведение, чиято дейност е временно ограничена със заповедта от 25 ноември 2020 г. и желаете да кандидатствате за компенсации за своите служителите, то те трябва да са били назначени на трудов договор преди 25 ноември 2021 г.
 • Министърът на труда и социалната политика издава заповед, с която определя кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения, и за които може да се кандидатства за компенсации. Заповедта можете да намерите тук.

aktualizirana-zapoved-kym-pms-ei-325-ot-30-11-2020

Пълният текст на постановлението можете да намерите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *